فرهنگ و سرمايه دانش

هيات مديره

ولی الله امانی آزاد

ولی الله امانی آزاد

عضو هيات مديره
محمد صفري كوشالي

محمد صفري كوشالي

مدير عامل
محمد صالحی

محمد صالحی

نايب رييس هيات مديره
رضا صالح جلالی

رضا صالح جلالی

عضو هيات مديره
امرالله ذوالفقاری

امرالله ذوالفقاری

عضو هيات مديره
محمود مسيب زاده

محمود مسيب زاده

عضو هيات مديره
محسن كمالي خوش انصاف

محسن كمالي خوش انصاف

عضو هيات مديره
كاظم تبرايي

كاظم تبرايي

بازرس
محمد محمدزاده

محمد محمدزاده

بازرس
هلن شيخي

هلن شيخي

بازرس
محمود بهشتي لنگرودي

محمود بهشتي لنگرودي

عضو هيات مديره