فرهنگ و سرمايه دانش

گزارش پروژه کوهک مورخ 03-03-96

*اجرای داربست نما، رابیتس و شروع آستر نمای ضلع جنوب غربی برج A3(در حال اجرا)
*اجرای کامل چهارچوب درب آسانسور در برج A3(تکمیل شده است.)
*سقف کاذب سرویس های بهداشتی (برج های A3وA2 کامل اجرا شده است.)
*سقف کاذب داخل واحد ها( برج های A3وA2 کامل اجرا شده است.)
*بتونه کاری سقف واحد ها
(برج A3: طبقات ۱ الی ۹ تکمیل شده است و طبقات ۱۰ و ۱۱ در حال اجرا می باشد.
برج A2: طبقات ۱الی ۷ تکمیل شده است و طبقات ۸ الی ۱۳ در حال اجرا می باشد.)
*سیمان شسته دیوار و سقف داخل تراس ها
(برجA2: تا طبقه ۱۳ کامل اجرا شده است و طبقات ۱۴ و ۱۵ در حال اجرا می باشد.
برج A3:تا طبقه ۱۲ کامل اجرا شده است و طبقات ۱۳ و ۱۴ در حال اجرا می باشد.)
*سرامیک کف
(برجA2: طبقات ۱الی ۶ و طبقه ۸ کامل اجرا شده است و طبقه ۷ و طبقات ۹ الی ۱۲ در حال اجرا می باشد.
برجA3: طبقات ۱ الی ۷ کامل اجرا شده است و طبقات ۸ الی ۱۱ در حال اجرا می باشد.)
*سرامیک دیوار لابی
(برجA2: طبقات ۱ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ کامل اجرا شده است و طبقه ۱۰ در حال اجرا می باشد.
برجA3: طبقات ۱ الی ۶ کامل اجرا شده است و طبقه ۷ الی ۱۴ در حال اجرا می باشد.)
*اپوکسی هلی پد
(در هر دو برج تکمیل شده است.)
*پارکینگ برج A3:
طبقه ۱-: اجرای شاتکریت سقف و دیوار
طبقه ۲-: اجرای رابیتس سقف
طبقه ۳-: رابیتس و شاتکریت کامل اجرا شده است.
*پارکینگ برج A2:
طبقه ۱-: شاتکریت سقف و دیوار و لوله کشی اصلی آتش‌نشانی و جمع آوری فاضلاب تمام شده است.
طبقه ۲-: شاتکریت تکمیل. انشعابات آتش‌نشانی و فاضلاب در حال اجرا.
طبقه ۳-: شاتکریت در حال اجرا.