فرهنگ و سرمايه دانش

مالکین محترم پروژه زعفرانیه

به نام خدا
مالکین محترم پروژه زعفرانیه
به پیوست لیست بدهی مالکین به شرح ذیل علام می شود ، خواهشمند است حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام فرمایید .
توضیح :
1- مبلغ 10.000.000 ريال بابت هزینه تامین برق پروژه که طبق بند2 ماده 7 هزینه آن به عهده خریدار می باشد .
2- مبلغ 600.000 ريال بابت سند وکالت قدرالسهم زمین به نام خریدار .
3- سایر بدهی افراد بابت خرید قطعه زمین .

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید .