فرهنگ و سرمايه دانش

گزارش پروژه کوهک مورخ 27-03-96

*اجرای پلاستر نمای
برجA2: طبقه ۱
برجA3:طبقه ۱۲
*دیوار چینی دور آسانسور
برج A2: شروع نشده است.
برج A3: از طبقه ۷ الی ۱۹ تکمیل شده است و طبقات ۱ الی۶ در حال اجرا می باشد.
*سرامیک دیوار لابی
برج A2: کامل اجرا شده است.
برج A3: تا طبقه ۱۵ اجرا شده است و طبقه ۱۶ الی ۱۹ در حال اجرا می باشد.
*سرامیک کف واحدها
برج A2: تا طبقه ۱۴ تکمیل شده است و طبقات ۱۵ الی ۱۷ در حال اجرا می باشد.
برج A3: تا طبقه ۱۲ تکمیل شده است و و طبقات ۱۳ الی ۱۹ در حال اجرا می باشد.
*شسته بالکن ها
برج A2: کامل اجرا شده است.
برج A3: تا طبقه ۱۶ اجرا شده است و طبقات ۱۷ الی ۱۹ در حال اجرا می باشد.
*بتونه کاری سقف کاذب
برج A2: تا طبقه ۱۱ اجرا شده است و طبقه ۱۲ در حال اجرا می باشد.
برج A3: تا طبقه ۱۳ اجرا شده است و طبقه ۱۴ در حال اجرا می باشد.
*شوتینگ زباله
برج A2: زیر زمین ۱_ در حال اجرا می باشد.
برج A3: هنوز شروع نشده است.