فرهنگ و سرمايه دانش

تعطیلی شرکت مورخ 07-04-96

ضمن تبریک عیدسعیدفطر
احتراماً به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش می رساند شرکت روز چهارشنه 96/04/07 تعطیل می باشد .