فرهنگ و سرمايه دانش

آگهی مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول مورخ 1396/05/08

آگهي مجمع عمومي عادی سالانه (نوبت اول)
شركت تعاوني سرمایه گذاری فرهنگ وسرمایه دانش به شماره ثبت 313700
مجمع عمومي عادی سالانه (نوبت اول) ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 08/05/1396 در محل تهران، خ انقلاب ، نبش خ بهار ، مجتمع فرهنگی و هنری اسوه ، برگزارمي شود. از اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود در جلسه مذکور شرکت فرمایند .
1- جلسه باحضورنصف بعلاوه یک اعضاء رسميت دارد وتصميمات براي كليه اعضاء اعم از حاضر وغايب نافذ ومعتبر است .
2- چنانچه حضور عضوي بعللي درمجمع عمومي ميسر نباشد مي تواند حق راي خودرا به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختياريا به عضو ديگري واگذار نمايد, عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود تا 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع عمومی به دفترتعاونی مراجعه نماید،ضمناً هرغیرعضو حق یک رای وهرعضو صرفنظر از راي خود حق سه راي با وكالت نامه خواهد داشت .
3- افرادی که داوطلب سمت بازرسی درتعاونی می باشند، ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 7روز فرصت دارند،جهت تکمیل فرم و ارایه مدارک به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
4- در اجرای ماده 11 آیین نامه برگزاری مجامع عمومی هر یک از اعضای تعاونی می توانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد نمایند .
دستور جلسه :
1- گزارش هیات مدیره در سال 1395
2- گزارش عملکرد بازرسان در سال 1395
3- طرح و تصویب بودجه سال 1396
4- طرح و تصویب آیین نامه معاملات شرکت
5- طرح و تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم درمورد حق الزحمه بازرسان
6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هيات مديره

روزنامه اطلاعات صفحه 8 مورخ 96/04/19