فرهنگ و سرمايه دانش

آگهی مجمع عمومی سالانه (نوبت دوم) مورخ 96/05/27

آگهي مجمع عمومي عادی سالانه (نوبت دوم)
شركت تعاوني سرمایه گذاری فرهنگ وسرمایه دانش به شماره ثبت 313700
مجمع عمومي عادی سالانه (نوبت دوم ) ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 27/05/1396 در محل تهران، خ انقلاب ، نبش خ بهار ، مجتمع فرهنگی و هنری اسوه ، برگزارمي شود. از اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود در جلسه مذکور شرکت فرمایند .
1- جلسه با حضور عده حاضر رسمیت دارد و تصمیمات برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر است .
2- چنانچه حضور عضوي به عللي درمجمع عمومي ميسر نباشد مي تواند حق راي خودرا به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختياريا به عضو ديگري واگذار نمايند, عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود تا 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع عمومی به دفترتعاونی مراجعه نماید،ضمناً هرغیرعضو حق یک رای وهرعضو صرفنظر از راي خود حق سه راي با وكالت نامه خواهد داشت .
3- هر یک از اعضای تعاونی می توانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد نمایند .
دستور جلسه :
1- گزارش هیات مدیره در سال 1395
2- گزارش عملکرد بازرسان در سال 1395
3- طرح و تصویب بودجه سال 1396
4- طرح و تصویب آیین نامه معاملات شرکت
5- طرح و تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم درمورد حق الزحمه بازرسان
6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هيات مديره

روزنامه اطلاعات مورخ 96/05/19 صفحه 5