فرهنگ و سرمايه دانش

قابل توجه مالکا محترم پروژه بهاران

به نام خدا
قابل توجه مالکان و خریداران محترم پروژه بهاران رودسر
از تاریخ 22/07/96 ، نقل و انتقال واحدهای بهاران طبق موارد ذیل صورت می پذیرد :
1- دریافت تسویه حساب شارژ ماهانه از هیأت مدیره شهرک
2-دریافت تسویه حساب هزینه مشاعات ( آب و برق و گاز و ... ) از هیأت مدیره شهرک
3- دریافت تسویه حساب از صندوق همیاران ( درصورت اخذ وام )
4- دریافت تسویه حساب از صندوق حر ( درصورت اخذ وام )
5- دریافت تسویه حساب از حسابداری شرکت تعاونی
6- ارائه فیش واریزی بابت نقل و انتقال واحد مورد معامله ( هر طرف به مبلغ 500.000 تومان ) به حساب شرکت تعاونی

شرکت تعاونی سرمایه گذاری فرهنگ و سرمایه دانش