فرهنگ و سرمايه دانش

پروژه کوهک

دكتر علي نوذرپور كه پيش تر كانديداي شهرداري كرج بودند امروز طي حكمي از سوي نجفي شهردار تهران بسمت شهردار منطقه ٢٢ منصوب شدند.

چنانچه اعضا محترم شركت با ايشان آشنايي دارند يا مي توانند ارتباطي برقرار نمايند. ممنون مي شويم به شركت اطلاع دهند.