فرهنگ و سرمايه دانش

شروع حسابرسی

باسلام 

به اطلاع اعضای محترم شرکت می رساند ،قرار داداصلاح حساب وسیستم مالی شرکت جهت حسابرسی با موسسه حسابرسی اهمیت نگر منعقد گردیده واز تاریخ 96/8/21گروه مالی موسسه با استقرار در محل شرکت کار خود را آغاز نموده اند.