فرهنگ و سرمايه دانش

اخبار

گزارش پیشرفت پروژه کوهک مورخ 18-12-95
زمان انتخاب واحد پروژه کوهک - آقای شهبازی
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/11/23
ماکان محترم نیاوران
ویژه مالکان محترم نیاوران
آگهی تغییرات شرکت ( اداره ثبت شرکت ها )
مالکان محترم پروژه کوهک
جهت اطلاع مالکین محترم پروژه کوهک
جهت اطلاع مالکین محترم پروژه نیاوران
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/10/25
قابل توجه مالکان پروژه نیاوران
ملاقات حضوری با مدیرعامل شرکت
کانال رسمی تلگرام پروژه نیاوران
قابل توجه اعضای محترم شرکت و پروژه ها
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه کوهک 95/10/01
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/10/01
کانال رسمی تلگرام پروژه کوهک
متمم های قرارداد مجتمع زیتون
قابل توجه مالکان محترم پروژه نیاوران
قابل توجه مالکان محترم پروژه کوهک 95/09/09
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/09/06
قابل توجه مالکان محترم پروژه کوهک
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه کوهک 95/09/02
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/08/16
پیشنهاد نحوه واگذاری و دریافت هزینه های واحد های پروژه کوهک

زیر مجموعه ها