فرهنگ و سرمايه دانش

اخبار

قابل توجه مالکان محترم پروژه کوهک
اطلاعیه انتخاب واحد پروژه کوهک 95/09/02
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/08/16
پیشنهاد نحوه واگذاری و دریافت هزینه های واحد های پروژه کوهک
گزارش مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت دوم
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/08/01
اطلاعیه مجمع عمومی 95/07/30
مبلغ پرداخت شده پروانه تغییر نقشه پروژه کوهک به شهرداری
اطلاعیه جهت معرفی نماینده تام الاختیار
اطلاعیه انتخاب واحد کوهک
اطلاعیه ویژه پروژه کوهک
آگهي مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم)
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/07/11
اطلاعیه کاندیداهای تأیید شده اتاق تعاون برای مجمع 95/07/30
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/06/27
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/06/13
جدول امتیاز بندی پروژه کوهک
آگهي مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده (نوبت اول)
ثبت نام کاندیدا برای مجمع عمومی
گزاش پروژه کوهک مورخ 95/05/04
هزینه مرغوبیت پروژه کوهک 95/04/19
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/03/22
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/03/03
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/02/18
گزارش پروژه کوهک مورخ 95/01/31

زیر مجموعه ها